Polityka cofania


Prawo konsumentów do odwołania się od decyzji
Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.


Polityka anulowania

Prawo do anulowania
Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia,

– w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, podjęła lub podjęła posiadanie towarów, jeżeli zamówili Państwo jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub będą dostarczone w sposób jednolity;

– w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru lub weszła w posiadanie ostatniego towaru, jeżeli zamówili Państwo kilka towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one dostarczane oddzielnie;
– w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki, jeżeli zamówili Państwo towar dostarczany w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas(PAN Terra GmbH, Im Wiesele 3, 76275 Ettlingen, Niemcy, adres e-mail: info@buy-butterflies.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo lub e-mail wysłany pocztą). Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Konsekwencje wycofania się z umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy.

W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami z powodu tej spłaty.
Możemy odmówić spłaty do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.
Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszty zwrotu towaru są w przybliżeniu takie same jak koszty wysyłki. Koszty zwrotu są zazwyczaj nieco wyższe niż koszty wysyłki.
Za utratę wartości towaru musisz zapłacić tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.


Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których wytworzeniu decyduje indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.


– Do dostarczania towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony.
– Na dostawę żywych zwierząt, produktów na zamówienie, produktów higienicznych, artykułów promocyjnych i specjalnych.


Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza.

Adres pocztowy: PAN Terra GmbH, Im Wiesele 3, 76275 Ettlingen, Niemcy
Adres e-mail: info@buy-butterflies.com


Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy na zakup następujących towarów:

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) _________________________

Nazwa konsumenta (konsumentów) _________________________

Adres konsumenta(-ów) ______________________________________________________________________

Podpis konsumenta(ów) ____________________________________________________________________

Data _____________________

(*) Niepotrzebne skreślić.