Herroepingsbeleid


Herroepingsrecht voor consumenten
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.


Annuleringsbeleid

Recht van opzegging
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag,

– waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen indien u een of meer goederen heeft besteld in het kader van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd;

– waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of in ontvangst heeft genomen indien u in het kader van een uniforme bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;
– waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons(PAN Terra GmbH, Im Wiesele 3, 76275 Ettlingen, Duitsland, e-mailadres: info@buy-butterflies.com) via een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.


Gevolgen van terugtrekking

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. De kosten voor terugzending zijn ongeveer gelijk aan de verzendkosten. De retourkosten zijn meestal iets hoger dan de verzendkosten.
U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van handelingen met de goederen die niet noodzakelijk zijn voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.


Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.


– Voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.
– Voor de levering van levende dieren, op maat gemaakte producten, hygiëneproducten, promotieartikelen en speciale artikelen.


Voorbeeldformulier voor herroeping

Als u het contract wilt opzeggen, moet u dit formulier invullen en terugsturen.

Postadres: PAN Terra GmbH, Im Wiesele 3, 76275 Ettlingen, Duitsland.
E-mailadres: info@buy-butterflies.com


Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen:

Besteld op (*)/ontvangen op (*) _________________________

Naam van de consument(en) _________________________

Adres van de consument(en) ______________________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) ____________________________________________________________________

Datum _____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.